Тема 3. Культура мови. Види красномовства.

123456

Риторика та теорія мовлення. Мовна культура античності і категорія гармонії. Мовна культура Київської Русі. Ефективність мовного спілкування.

Мова і мовлення, комунікація та спілкування. Провідні функції мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Основні якості мовлення. Культура мовлення та його особливості. Етичний аспект культури мовлення. Різновиди мовлення за функціональним призначенням. Стилістика. Функціональні стилі мови (науковий, публіцистичний, художній, розмовний). Фактори, що впливають на формування стилів.

Культура ораторського мовлення. Основні ознаки мовної культури промовця: правильність, точність, логічність, багатство та різноманітність, чистота, доречність, достатність і ясність мовлення. Елементи художньості у мовленні оратора. Мовне самовдосконалення оратора: спостереження за власним і “чужим” мовленням, мовленнєвий самоаналіз, систематичне збагачення словникового запасу.

Класифікація красномовства. Види красномовства: соціально-політичне; академічне; судове; соціально-побутове; духовне (церковно-богословське). Діалогічне красномовство.

Модуль II

СУЧАСНА РИТОРИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Тема 4. Інвенція і диспозиція.

Загальна характеристика закономірностей, встановлених риторикою для вдалого виступу перед аудиторією.

Інвенція як розділ класичної риторики. Задум, ідея, тема. Гіпотеза. Концепція. Моделювання аудиторії. Стратегії і тактики. Типи підготовки до промови, переваги і недоліки кожного з них.

Концептуальний закон. Процес і способи розробки концепції. Закон моделювання аудиторії. Прогнозування соціально-психологічних ознак. Стратегічний закон. Системна побудова оратором стратегії впливу на аудиторію. Тактичний закон. Психологічні аспекти впливу. Цільова установка оратора. Завдання та надзавдання.

Основні поняття і закони диспозиції. Основні частини промови (вступ, виклад, висновки), їх характеристика. Методи викладу матеріалу (дедуктивний, індуктивний, аналогійний, стадійний, концентричний). Теза і аргумент як основні категорії диспозиції. Логічна аргументація (закони тотожності, суперечності, виключення третього, достатньої підстави). Логічні помилки. Аналогійна аргументація. Демонстрація. Типи висновків, доцільність їх застосування.

Тема 5. Елокуція.

Комунікативні ознаки мовлення. Елоквенція. Поняття тропів і фігур та критерії їх виділення й розрізнення. Види тропів і їх використання у публічних промовах. Характеристика основних фігур. Роль і місце фігур у промові. Специфіка їх використання. Риторичний аналіз тексту.

Способи мовленнєвого впливу: прямі і непрямі. Логіка і паралогіка. Фігуративна практика. Фігури. Тропи: метафора, метонімія, іронія та ін. Теорії метафори. Мовленнєвий закон. Алхімія та магія живого слова.Комунікативні якості мовлення: правильність, виразність, багатство, ясність, точність, стислість, доцільність, художня образність. Техніка мовлення. Робота над готовим текстом. Репетиція промови. Співвідношення виступу та імпровізації.

Тема 6. Меморія і акція.

Меморія: загальна характеристика. Акція як завершальний етап реалізації риторичної мети. Риторичний ідеал. Образ оратора. Образ аудиторії. Умови ефективної мовленнєвої комунікації. Шляхи подолання опору аудиторії. Вимоги до виступу. Кінетика, жести. Інтонування. Техніка дихання і техніка мовлення.

Тема 7. Еристика. Культура діалогу.

Риторика – еристика – мистецтво дискутувати. Еристика: витоки та еволюція поняття. З історії питання. Античність: міфологія еристики. Софістичні та діалектичні моделі переконання як моральний вибір людини. Артур Шопенгауер – “Еристика або мистецтво сперечатися”. “Спор” С. Поварніна. Сучасна еристика.

Суперечка та її види. Прояснення понять “суперечка”, “дискусія”, “дискурс”, “полеміка”. Основні ознаки суперечки: доказовість та переконливість. Передумови її виникнення. Теза або тема дискусії. Типологія дискусії. Вимоги до тези та антитези. Поділ суперечок за цілями учасників та їх мотивами. Помилки у тезі. Помилки в доказах. Помилки у “зв’язку” між аргументами і тезисом.

Стратегія суперечки. Пропонент та опонент. Тактика суперечки. Найбільш поширені прийоми ведення суперечки. Некоректні прийоми суперечки. Коректні та некоректні доводи. Загальні вимоги до суперечки. Діалектика. Загальні рекомендації, виконання яких сприяє підвищенню ефективності суперечки. Суперечка на публіці. Суперечка у ефірі. Неетичні засоби ведення суперечки: підміна тези, ставка на сором, обструкція та ін.

В. Шейнов: “12 сучасних правил переконання”. Гра на людських потребах – популярна маніпуляція для переконання опонента. “Трикутник потреб” А. Маслоу. Приклади маніпуляцій на потребах у сучасних дискутивних дискурсах риторики.

Техніка проведення діалогу. Різновиди бесіди. Типи співрозмовників. Діалог як риторичний дискурс. З історії риторики діалогу: сократівська майєвтика та іронія як спосіб знаходження істини у процесі діалогу. Проблема активного слухання. Види слухання : поверхневе, логічне, співпереживання. Типи діалогу: формальний, ігровий, діловий, духовний. Поняття інсайту у діалозі.

Фатичний діалог – ритуальна гра буденності. “Важкі люди” у діалогічному спілкуванні. Співбесідник мобільний і регідний, домінантний та недомінантний. Способи протидії маніпуляціям у діалозі.

Тема 8. Конфронтаційна риторика. Ділова бесіда.

Спілкування у конфліктних ситуаціях. Полемічна майстерність. Організація та проведення полеміки. Порядок і правила ведення полеміки. Особливості полемічного переконливого виступу. Полемічні прийоми. Повага до опонента.

Поняття конфронтаційної (агональної) риторики. Види конфліктів. Передумови виникнення конфліктів. Поняття внутрішнього конфлікту. Міжособистісні та групові конфлікти. Державні, етнічні, расові. Міжнародні конфлікти. Способи риторичного урегулювання конфлікту: заміна “ти – суджень” на “я – судження”. Компроміс, улагодження, ігнорування – стратегії мовленнєвої поведінки у конфлікті. Подружні конфлікти, протистояння батьків та дітей.

Культура ділового спілкування. Моральна культура як етична засада спілкування. Професійна культура. Діловий етикет – невід'ємна складова корпоративної культури. Закони ділових переговорів. Правила підготовки ділових переговорів, нарад, ділових бесід, телефонних розмов. Метод круглого столу.

Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування. Функції та види бесід. Характеристика та етапи проведення ділової бесіди. Підготовка до бесіди як гарантія її ефективності.

Тема 9. Педагогічна риторика.

Педагогічна риторика як сучасна дисципліна риторичного циклу. Теоретичне і практичне значення педагогічної риторики для професійної і загальногуманітарної підготовки педагога.

Зальнориторичний і педагогічний ідеал. Об’єкт педагогічної риторики. Історія вітчизняного педагогіко-риторичного ідеалу: витоки, шляхи становлення і розвитку. Категоріальна і концептуальна структура сучасної педагогічної риторики. Основні категорії. Концепція гармонізуючого педагогічного діалогу. Мовна ситуація і мовна подія. Особливості педагогічних мовних ситуацій, їх різноманітність. Педагогічний дискурс. Риторика загальна і педагогічна: основні закони і напрямки взаємодії.


6364957441498213.html
6364993769099554.html
    PR.RU™